Posouzení možnosti likvidace srážkových zasakováním do horninového prostředí

Tam, kde z nově vybudovaných staveb není možné odvádět srážkové vody do kanalizace, zpracováváme pro stavebníka odborné posouzení možnosti likvidace zachycených srážkových vod vsakem do horninového prostředí.

Srážkovými vodami rozumíme povrchové vody vzniklé dopadem atmosférických srážek na stavbu, zařízení či plochu podstatným způsobem měnící přírodní odtokové poměry.

Při řešení zasakování srážkových vod existuje vždy možné riziko negativních vlivů na okolní stavby a zařízení, popř. změny stability svahů. Z toho důvodu je vždy vyžadováno provedení hydrogeologického průzkumu.

Norma ČSN 75 9010 dělí stavby z hlediska rozsahu hydrogeologického průzkumu na nenáročné stavby (kde redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared, je menší než 200 m2) a náročné stavby (kde redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared, se rovná nebo je větší než 200 m2).

Z hlediska návrhu hydrogeologického průzkumu se pak dle téže normy přírodní poměry dělí na jednoduché poměry (kde geologická stavba je příznivá, monotónní a hladina podzemní vody není napjatá a nachází se 2 m a více metrů pod terénem) a na složité poměry (se složitou geologickou stavbou, hladina podzemní vody je v hloubce méně než 2 m p.t., lokalita se nachází v ochranném pásmu či CHOPAV, existuje nebezpečí sesuvů apod.).

Námi provedený hydrogeologický průzkum tak může mít ve finále dvě podoby.

Pro nenáročné stavby v jednoduchých poměrech zpracováváme tzv. orientační průzkum. Ten má zpravidla formu rešerše všech předcházejících geologických prací doplněné povrchovou rekognoskací zájmového území. Výsledkem je zpráva o vsakovacích poměrech na lokalitě, obsahující odhad koeficientu vsaku, zhodnocení možnosti vsakování srážkových vod a doporučení pro návrh vsakovacího prvku.

Pro náročné stavby nebo pro stavby ve složitých poměrech pak provádíme průzkum podrobný. Ten zahrnuje terénní vrtné (sondovací) a laboratorní práce v normou stanoveném rozsahu. Výsledkem je zpráva o vsakovacích poměrech na lokalitě, obsahující údaje o koeficientu vsaku vypočítaného na základě vsakovacích zkoušek, zhodnocení možnosti vsakování srážkových vod, včetně stanovení podmínek a doporučení pro návrh vsakovacího zařízení.