Posouzení možnosti vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV do podzemních a povrchových vod

Pokud nelze přečištěné vody z domácí čističky odpadních vod odvádět do místní kanalizace a je možné volit variantu vypouštění těchto vod do vod podzemních či povrchových, zpracováváme pro stavebníka hydrogeologický posudek. Ten řeší vliv vypouštění přečištěných odpadních vod na hydrogeologické a odtokové poměry a okolní objekty.

Hydrogeologické posudky pro vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV doprovázejí zpravidla projekt samotných čistíren, u kterých se dle vodního zákona jedná o vodní stavbu (potřebují tedy ke svému schválení projekt a hydrogeologický posudek).