Dozor při realizaci staveb

Geologický dozor za stranu stavebníka by měl sloužit k potvrzení předpokladů a závěrů inženýrsko-geologického průzkumu a případně k jejich korekci. V rámci realizace staveb provádíme dozor při hloubení a zabezpečení stavebních jam, kontrolu materiálu v úrovni základové spáry a její přebírku a dozor a kontrolu při vrtání pilot a mikropilot. Stanovujeme také třídy těžitelnosti zastiženého materiálu.

Subdodavatelsky zajišťujeme také kontrolu zhutnění materiálu v zásypech a kontrolu únosnosti zemní pláně.