Průzkum pro liniové stavby

Průzkum pro železnice, silnice a potrubní stavby (plynovody, ropovody, vodovody) spojuje ve své podstatě  inženýrsko-geologické mapování a rajónování a klasický inženýrsko-geologický průzkum s využitím jádrových vrtů, penetrací, polních zkoušek a laboratorních prací.

Následně nám provedený průzkum poskytuje podklady o změnách inženýrsko-geologických poměrů v trase liniové stavby (rozdílné sedání, svahové pohyby, ovlivnění konstrukcí podzemní vodou a podobně) a poskytuje nám také podklady pro návrh založení jednotlivých souvisejících objektů – mostů, podchodů, stožárů atd.

V rámci průzkumu dochází mimo jiné také k posouzení vhodnosti odtěžovaného materiálu z hlediska jeho případného dalšího využití, například z pohledu vhodnosti co by materiálu násypů či podloží budoucích komunikací.

Při návrhu, provádění a vyhodnocování průzkumu postupujeme v souladu s platnými předpisy, normami a technickými podmínkami a to zejména s TP 76 (Technické podmínky – Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace), ČSN 73 6133 (Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací) a ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.