Průzkum pro založení rodinného domu

Inženýrsko-geologický průzkum je spolu s geodetickými pracemi prvním úkonem a zároveň základním stavebním kamenem, od kterého se odvíjejí další etapy výstavby rodinného domu. Kvalitně provedený průzkum základové půdy velkou měrou ovlivňuje nejen technickou náročnost a nákladnost založení, ale často i celkové uspořádání domu.

V rámci inženýrsko-geologického průzkumu dojde prostřednictvím provedených jádrových vrtů, případně kopaných sond, k ověření zemin či hornin, které můžeme v rámci výstavby rodinného domu očekávat a které budou tvořit podloží budoucích základů. Popisem geologického profilu a případnými laboratorními analýzami na odebraných vzorcích pak dojde k upřesnění geomechanických parametrů materiálu, k určení jeho těžitelnosti a případného dalšího využití.

Důležitou informací ověřovanou v rámci inženýrsko-geologického průzkumu jsou údaje o vlivu podzemní vody na základové konstrukce.