Průzkum pro založení staveb občanské vybavenosti

Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu by měly být jedním ze stěžejních podkladů projektantů a statiků při navrhování založení staveb občanské vybavenosti jakými jsou např. sportovní areály, školy, obchodní a společenská centra, skladovací a výrobní haly a podobně.

Inženýrsko-geologickým průzkumem ověříme zpravidla prostřednictvím jádrových vrtů a dalších doplňkových měření a analýz, geologickou stavbu území a především vlastnosti zemin a hornin v podzákladí stavby a v dosahu účinků od stavby do potřebné hloubky. Průzkumem také zjistíme možnou přítomnost podzemní vody a laboratorně zanalyzujeme její případné agresivní působení na betonové konstrukce.

Hloubkový dosah průzkumu musí zastihnout všechny vrstvy, které budou ovlivněny projektem nebo ovlivněny při výstavbě. Do větších hloubek by se základová půda měla zkoumat v místech s nepříznivými vlastnostmi, kde je nutné zjistit podmínky sedání a hydrogeologické poměry staveniště. Vzdálenost mezi zkoumanými místy má být obvykle mezi 20 až 40 metry.

Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu jsou vyhodnoceny a porovnány s příslušnými platnými technickými předpisy, metodickými pokyny a normami. Je to především s ČSN EN ISO 14688-1 (Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 1: Pojmenování a popis), ČSN EN ISO 14688-2 (Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady pro zatřiďování) a ČSN EN 206-1.