Rešerše archivních dat

Geologická rešerše by měla mít za úkol maximálně využít údaje, které již byly o daném území (či o jeho širším okolí) v minulosti na různých úrovních získány a učinit tak průzkum, který by měl na tuto rešerši v budoucnu navazovat, co nejhospodárnější. Měla by také přinést stavebníkovi základní obraz o geologických poměrech na lokalitě včetně předpokládaných geologických typů zemin a hornin, jejichž zastižení lze v rámci uvažované výstavby očekávat.

Jedním ze základních postupů při tvorbě geologické rešerše je podrobné studium veškeré dostupné archivní dokumentace. V průběhu tohoto studia shromažďujeme a hodnotíme všechny dostupné  geologické, hydrogeologické a inženýrsko-geologické podklady, které se vztahují k zájmovému území a jeho okolí. Při studiu archivních podkladů využíváme zejména archiv Gefondu ČR a také archiv společnosti EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.