Ekologický audit

Ekologický audit je objektivní posouzení míry souladu ekologických parametrů s požadavky vyplývajícími z platné legislativy v oblasti ochrany životního prostředí. Jeho součástí je i vyhodnocení potencionálních rizik z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Jeho základním cílem je pak umožnit jeho zadavateli vyhnout se budoucím finančním ztrátám vyplývajících z nedostatečného vyhodnocení úrovně a charakteru ekologických rizik a následného odstraňování škod na životním prostředí.

Provádíme ekologické audity pro posouzení vhodnosti investičního záměru (budování infrastruktury, průmyslových zón, průmyslových objektů, apod.), při změně vlastnických vztahů k nemovitostem a ekologické audity jako součást privatizačních projektů prováděných podle zákona č. 92/1991 Sb., doplněného zákonem č. 92/1992 Sb. a zákonem č. 244/94, ve znění pozdějších předpisů, dle Metodického pokynu MŽP ČR a MSNMP ČR k § 6 a zákona č. 92/1992 Sb. a podle postupů Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj.

Zpracováváme také interní ekologické audity sloužící k hodnocení souladu s legislativou v oblasti životního prostředí, environmentálního chování podniku, apod.