Monitoring stavu životního prostředí

Monitoring stavu životního prostředí se zaměřením na povrchové vody, podzemní vody, pracovní prostředí a ovzduší je koncipován ke splnění stanovených environmentálních cílů a lze jej rozdělit do několika základních typů:

situační monitoring – jedná se o plošný monitoring podzemních vod pokrývající širší území nebo dostatečný počet vodních toků, se zaměřením na režimní kvalitativní a kvantitativní změny

provozní monitoring – určený pro složky životního prostředí, které byly identifikovány na základě hodnocení jejich ovlivnění nebo průzkumného (inspekčního) monitoringu jako rizikové

průzkumný monitoring – prováděný po omezenou dobu ke zjištění příčin mimořádných indícií nebo k upřesnění velikosti dopadů havarijního znečištění

sanační monitoring – navrhovaný po omezenou dobu k ověření účinnosti realizovaných nápravných opatření

posanační monitoring – prováděný po omezenou dobu k ověření stálosti dosažených sanačních parametrů ukončených nápravných opatření