Průzkum znečištění

Námi prováděné průzkumy znečištění jsou zpravidla zaměřeny na hodnocení stavu horninového prostředí, podzemní a povrchové vody, půdního vzduchu či ovzduší. Podle cílů řešené problematiky je průzkum znečištění prováděn buď samostatně nebo je často součástí větších celků jako jsou ekologické audity, analýzy rizik, průzkumy pro zakládání staveb nebo hydrogeologické průzkumy  a posudky.