Sanace

Sanaci horninového prostředí zajišťujeme vždy kompletně, tedy včetně projektování, předsanační přípravy a vlastní realizace sanace.

V rámci předsanační přípravy se zaměřujeme zejména na:

instalaci sanačních zařízení a technologické zkoušky

pilotní testy (jsou prováděny za účelem ověření vhodnosti a účinnosti vybraných sanačních technologií v podmínkách konkrétní lokality)

poloprovozní zkoušky (jsou prováděny pro optimalizaci provozních parametrů zvolené sanační technologie v daných podmínkách)

zpracování provozní dokumentace

V průběhu realizace samotné sanace pak provádíme:

sanaci znečištění zemin, stavebních konstrukcí, půdního vzduchu a podzemní vody

dodávku a provoz sanační technologie

enkapsulační či stabilizační opatření k zamezení dalšího šíření znečištění

zneškodnění odpadů vzniklých v souvislosti se sanačními pracemi

odborný dozor a řízení sanačních prací

Na straně investora často vystupujeme v rámci sanací jako technický dozor, případně poskytujeme rozsáhlé supervizní služby.