Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti se zpracovává v případě starých ekologických zátěží velkého rozsahu nebo v případě problematických způsobů sanace, kdy je nutné posoudit z technického a ekonomického hlediska různé varianty postupu sanace a použitých technologií s ohledem na specifické podmínky lokality. Cílem studie proveditelnosti je výběr optimálního sanačního zákroku, který za přijatelné finanční prostředky a v požadovaných termínech bude schopen naplnit podmínky uvedené v rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

Součásti studie proveditelnosti mimo jiné je:

identifikace známých řešení/technologií – výčet známých řešení a technologií, s uvedením názvu, principu technologie, popisu, kapacity, energetické a surovinové náročnosti, náročnosti na obsluhu a údržbu, referencí o jejím použití v praxi, vlivu na životní prostředíposouzení rizik jednotlivých řešení

posouzení dostupných informací o zvolené technologii, vliv na provoz podniku, legislativní rámec a potřebná povolení, zájem orgánů státní správy, zájem veřejnosti

určení mimoekonomických efektů jednotlivých řešení – schopnost řešení dosáhnout cílových limitů, využití kapacity technologie, rizika řešení, délka trvání nápravného opatření, požadavky na nakládání s odpady, spotřeba surovin, energie a jejich dosažitelnost, požadavky na monitoring, bezpečnost práce a ochrana zdraví

určení ekonomického efektu jednotlivých řešení – kalkulace ceny jednotlivých variant řešení

integrace znalostí a výběr řešení

V odůvodněných případech může být součástí studie přiměřené ověření navrhované technologie