Projekty, věda a výzkum

Technologie ochrany před dynamickými účinky elevace podzemní vody vlivem povodňových stavů

Rámci projektu TA ČR, TA02021005 – Metodika a technologie pro odhad vlivu dynamického působení hladiny podzemní vody na povodňovou situaci byla ověřena Technologie ochrany před účinky elevace hladiny podzemní vody vlivem povodňových stavů.

Základem systému ochrany před dynamickými účinky elevace podzemní vody vlivem povodňových stavů je akreditovaný postup, jímž lze na základě měření hladiny povrchového toku při povodni a základního geologického popisu lokality modelovat vliv povodně na hladinu podzemní vody v blízkosti toku (Analytické řešené Povodeň – 1D model). Tato metoda umožňuje definovat havarijní stavy hladin, které mohou představovat riziko, např. z pohledu ohrožení budov. Tímto způsobem je tak možné definovat hladiny, při kterých lze aktivními zásahy (např. spuštění čerpání nadbilančních vod) minimalizovat negativní dopady povodně. Součástí technologie je také měřící systém, který  mimo jiné při vzestupu hladiny na kritickou mez zašle informační sms a upozorní tak na havarijní stav.